Projecten Margret

Kwaliteitsverbetering

Entree onderwijs

Al een aantal jaar ben ik actief betrokken bij trajecten die gericht zijn op het opzetten en het verbeteren van het Entree onderwijs. Ik heb dit in Bonaire mogen doen en ook ben ik hier zeer actief mee bezig bij verschillende ROC’s in Nederland. Thema’s die hierbij van belang zijn: de route richting werk en de doorstroom naar niveau 2, hoe richt je de begeleidingslijn in en bereid je de student goed voor op de arbeidsmarkt of de doorstroom in het onderwijs? Wat betekent het voor de (door-)ontwikkeling van het curriculum en welke keuzedelen bied je aan? Ik werk vaak in teams met werkgroepjes of kartrekkers zodat het draagvlak en de betrokkenheid van het team aanwezig is. Mensen die binnen Entree onderwijs werken zijn altijd zeer gepassioneerd voor onderwijs en voor de doelgroep die het niet altijd makkelijk heeft op school of in de maatschappij. Samen werken aan goed onderwijs vind ik geweldig!

Loopbaan-trainingen (LOB)

Voor scholen in het mbo, maar ook in het vo en vso verzorg ik vaak trainingen, workshops en studiedagen op het gebied van LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding). Hoewel deze trainingen van dezelfde theoretische achtergrond uitgaan, nl. de vijf loopbaancompetenties en de loopbaangerichte leeromgeving, kennen ze vaak een heel verschillende invulling.

Ik spreek vooraf met teamleiders en teamleden over waar hun vraag ligt t.a.v. LOB. In veel gevallen willen teams oefenen met het voeren van loopbaangerichte gesprekken, maar ook vaak willen ze ondersteuning bij het invullen van hun loopbaanleerlijn in het curriculum en in de begeleiding. Hoe doe je dat nu eigenlijk en welke opdrachten zou je kunnen gebruiken?

Tijdens de bijeenkomsten gebruik ik verschillende instrumenten om  mee te werken en zijn de deelnemers altijd zelf actief aan het werk. Door te doen leer je veel en de praktische toepasbaarheid wordt ook gewaardeerd.

Teams begeleiden bij onderwijsontwikkeling

Veel teams hebben steeds meer aandacht voor het welbevinden van de student. In een veilige en prettige omgeving komt leren beter tot stand. Hoe je dat het best aan kan pakken blijkt soms lastig te zijn in de dagelijkse hectiek en door bijvoorbeeld de eisen die gesteld worden. Ik begeleid daarom verschillende teams bij het ontwikkelen en vormgeven van hun visie op een pedagogisch klimaat. Daarnaast is het nodig een vertaling te maken naar gedrag wat daarbij komt kijken in een team. Als een team dat eenmaal scherp heeft, is het essentieel afspraken te maken over de borging. Hoe gaan we het levend houden in het team en wat spreken we concreet af? Dat gaat over het pedagogisch klimaat en ook over de studentbegeleiding die daar vaak mee samenhangt. Ik begeleid teams hierbij meestal in een aantal bijeenkomsten over een periode van enkele maanden.

Doorlopende leerlijnen

vo/pro/vso – mbo

In de loop van de jaren is gebleken dat veel leerlingen uitvallen na de overgang van vo naar mbo. Maar ook na de overgang van entree onderwijs naar niveau 2 onderwijs gebeurt dat helaas veelvuldig. Dat is niet nodig en voor een groot deel te voorkomen. Ik word steeds vaker betrokken bij projecten waar onderzocht en ge-pilot wordt hoe de doorlopende leerlijnen verbeterd kunnen worden. Zo ben ik betrokken bij een onderzoek van praktijkscholen en een mbo-instelling naar de meest optimale vorm van samenwerking en doorstroom van leerlingen naar entree onderwijs en niveau 2. Dit doen we door gesprekken met betrokkenenwaaronder ook zeker de studenten zelf en gegevens uit onderzoeken gebruikt worden. Er worden verschillende scenario’s beschreven en op basis van de keuze die gemaakt wordt gaan we hier verder invulling aan geven.

Projectleider implementatie LOB

Bij verschillende roc’s heb ik gewerkt als projectleider implementatie op het thema LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding). Hoewel scholen het vaak als een verplichting ervaren om LOB goed in te richten, zijn mensen in de school het wel eens over het belang van LOB. De student moet een aantal competenties ontwikkelen zoals kunnen netwerken, zicht hebben op eigen kwaliteiten en interesses en het vermogen om initiatieven te kunnen nemen. Het vergroot hun kans om succesvol te zijn in hun schoolloopbaan en op de arbeidsmarkt. Ik werk in de school met een LOB-werkgroep vanuit verschillende teams vanuit de visie aan een aanpak die past bij de verschillende situaties waarin de teams zitten. Betrokkenheid van het management is hierbij noodzakelijk en stimuleer ik dan ook altijd.